Yazım Kuralları

Yazar(lar), aşağıdaki yazım kurallarını okumalı ve editöre kuralları yerine getirdikten sonra göndermelidir. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım kuralları açısında son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. Yazılar Microsoft Word formatında yazılmış olmalıdır. Diğer yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Sayfa kenar boşlukları üst alt–sağ–sol kenarlar için 2,5 cm olmalıdır.
 • Başlık büyük harfle sayfa ortalanarak Times New Roman 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Makalenin yazar(lar)ı, akademik unvanıyla birlikte, adını, soyadını, makalenin başlığının altında 11 punto, sayfaya ortalanmış, Times New Roman karakterinde yazmalıdır. Yazarlara ait kurum ve iletişim bilgisi (e-posta) ismin yanına verilen dipnot ile gösterilmelidir.
 • Çalışmanın lisansüstü tezinden ya da bir konferans/bilimsel etkinlikten türetilmiş olması halinde, başlığa verilecek bir dipnot ile (* veya farklı bir işaret) belirtilmesi gerekmektedir.
 • Özet, yazının birinci sayfasında, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özetin altında en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özet tek satır aralığında 10 punto iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Türkçe hazırlanan çalışmalarda önce Türkçe başlık ve özet, sonrasında da İngilizce başlık ve özet olacaktır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda Türkçe özet yazılması şart değildir.
 • Bölüm ve alt başlıklar 12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.
 • Ana metinde, paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalıdır. Hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı 1,15 olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ altta olmalıdır.
 • Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmelidir. Kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 8 punto olacak şekilde yazılmalı ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yüksel, 2003:5), (Yüksel ve Murat, 2001:15), (Yüksel vd., 2000:10-12, 2000:10-12), (DPT, 2004:32).
 • Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Dergi içerisinde atıf verilmeyen kaynaklar kaynakça bölümde belirtilmemelidir. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.

Kaynakça İçin Örnek Gösterim: 

Kitap

Aydın, Halil İbrahim, (2016), Sosyal Sermaye ve Kalkınma, Efil Yayınevi, Mart, Ankara.

Editörlü Kitap

Aydın, Halil İbrahim ve Yunus Emre Özer, (2016), Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar, Orion Yayınevi, Ankara.

Çeviri Kitap

Jones, Charles, (2001), İktisadi Büyümeye Giriş, Çev. Şanlı Ateş ve İsmail Tuncer, Literatür Yayınları, İstanbul.

Kitap Bölümü

Aydın, Halil İbrahim, Ömer Yalçınkaya, (2017), Effects of the Globalization on Economic Growth: An Application on the G-7 and Selected Emerging Market Economies (1991-2015), Economic Development: Global & Regional Studies, Ed. Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Balacescu, Ijopec Publishing House, May, London, UK.

Dergiler

Yalçınkaya, Ömer, Halil İbrahim Aydın, (2017), The Effects of Inward and Outward Foreign direct Investments on Economic Growth: Evidence from the G-7 and selected Emerging Market Economies (1994-2015), Macrothink Institute Research in Applied Economics, Vol.9, No.1, pp.26-44, Las Vegas, USA.

Bildiri

Aydın, Halil İbrahim, Marian Zaharia & Aniela Balacescu, (2017), The Role of Universities in Sustainable Development Case Study: Turkey and Romania, International Conference “Information Society and Sustainable Development” IVth Edition ISSD, 28-29 April, Targu Jiu, Gorj, Romania.

Kurum Yayını

İTO, (2003), Ekonomik Rapor, İTO Yayınları No: 2003-57, İstanbul.

İnternet Kaynağı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2008), Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012), www.gap.gov.tr, (Erişim Tarihi: 07.03.2017).