Bildiri Teslimi ve Yazım Kuralları

Kongreye yönelik özet veya tam metinlerinizi, yazım kurallarına uygun olacak şekilde icephss@gmail.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. E-postanın konu kısmında çalışmanızın Türkçe başlığını belirtmenizi rica ederiz. Kongreye gönderilen makalelerin yazım kuralları açısında son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. Yazılar Microsoft Word formatında yazılmış olmalıdır.

Çalışmalarınız hakem sürecinden geçtikten sonra kabul ya da red konusunda bilgi verilecektir. 

Örnek şablona buradan ulaşabilirsiniz.

Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

 • Sayfa kenar boşlukları üst alt–sağ–sol kenarlar için 2,5 cm olmalıdır.
 • Başlık büyük harfle sayfa ortalanarak Times New Roman 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmanın yazar(lar)ı, adını ve soyadını, makalenin başlığının altında 11 punto, sayfaya ortalanmış, Times New Roman karakterinde yazmalıdır. İsim ve Soyisim bilgisinde yalnızca ilk harfler büyük yazılacaktır. Yazarlara ait unvan, kurum, e-posta ve ORCID bilgisi ismin yanına verilen dipnot ile ve belirtilen sırayla gösterilmelidir.
 • Çalışmanın lisansüstü tezinden türetilmiş olması halinde, başlığa verilecek bir dipnot ile belirtilmesi gerekmektedir.
 • Özet, çalışmanın birinci sayfasında, 200-500 kelime arasında ve tek paragraf olarak yazılmalıdır. Özetin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özet tek satır aralığında 9 punto iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Ekonomi alanında yazılan çalışmalarda 3 adede kadar JEL kodu kullanılabilir.
 • Türkçe hazırlanan çalışmalarda önce Türkçe başlık ve özet, sonrasında da İngilizce başlık ve özet olacaktır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda Türkçe özet yazılması şart değildir.
 • Tam metin olarak hazırlanan çalışmanın toplam uzunluğunun (özet, kaynakça ve ekler dahil) 25 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
 • Bölüm ve alt başlıklar 12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.
 • Ana metinde, paragraflar Times New Roman karakterinde ve 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25cm şeklinde olmalıdır. Paragraflarda önce 0, sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı 1,15 olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ altta olmalıdır.
 • Şekil ve tablo başlıkları 10 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmelidir. Kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 8 punto olacak şekilde yazılmalı ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 10 punto olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Doğrudan atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır.
 • Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Tek ve iki yazarlı çalışmalarda yazarın/yazarların soyadı; ikiden fazla yazarlı çalışmalarda ise ilk yazarın soyadını takiben vd. ifadesi kullanılmalıdır. Örnek; (Yüksel, 2003: 5), (Yüksel ve Murat, 2001: 15), (Yüksel vd., 2000: 10-12), (DPT, 2004:32).
 • Açıklama notları, eğer gerekliyse, sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir.

Kaynakça Gösterimi
Tam metin bildiriler için kaynakça Times New Roman ve 10 punto büyüklüğünde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır (2003a, 2003b, 2003c gibi). Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Dergi içerisinde atıf verilmeyen kaynaklar kaynakça bölümünde belirtilmemelidir.
Kaynakçanın hazırlanmasında APA formatı esas alınacaktır. Aşağıda kaynakça gösterimi ile ilgili bazı örnekler verilmiştir. Örneği bulunmayan kaynak gösterimleri için https://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references bağlantısı kullanılabilir.

Kitap
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. (Baskı Sayısı). Yayım Yeri, Şehir.
Aydın, H. İ. (2016). Sosyal Sermaye ve Kalkınma. (1. Baskı). Efil Yayınevi, Ankara.

Editörlü Kitap / Kitap Bölümü
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.
Oğuz, O. (2016). “Türkiye’de Finansal Sistem ve Bankacılık” (Ed. Nadir Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, Cüneyt Yenal Kesbiç), Para Banka ve Finans, ss.176-215, Orion Yayınevi, Ankara.

Çeviri Kitap
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz. / Çev.Ed.), Yayım Yeri, Şehir.
Jones, C. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş. (Çev. Şanlı Ateş ve İsmail Tuncer), Literatür Yayınları, İstanbul.

Makaleler
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Makalenin Adı, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.
Oğuz O. (2017). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi İçin SETAR Tipi Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi, Beykoz Akademi Dergisi, 5(1):1-17
Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Makalenin Adı. Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı), Sayfa Aralığı.
Yalçınkaya, Ö. & Aydın, H. İ. (2017). The Effects of Inward and Outward Foreign Direct Investments on Economic Growth: Evidence from the G-7 and Selected Emerging Market Economies (1994-2015). Macro Think Institute Research in Applied Economics, 9(1), pp.26-44.

Sempozyum / Konferans / Bildiri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (varsa) Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.
Oğuz, O. (2015). “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Dışa Açıklık ve Gelir Dağılımı İlişkisi”, EY International Congress on Economics II (EYC2015), 5-6 Kasım, Ankara, Turkey.

Kurum Yayını
Eser Sahibi (Kurum vs.). (Yayım Yılı). Eserin Adı. Yayım Yeri, (mevcutsa)Şehir.
İTO – İstanbul Ticaret Odası. (2003). Ekonomik Rapor. İTO Yayınları No: 2003-57, İstanbul.

İnternet Kaynağı
Kurum Adı Kısaltması. (Tarih). (varsa)Web Site Başlığı. Yayının Başlığı. Erişim Tarihi, URL Adresi
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. (2008). Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012), 07.03.2017, www.gap.gov.tr

Tezler
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.
Oğuz, O. (2017). “Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin Kurumsal İktisat Yönünden Değerlendirilmesi: Ekonometrik Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gazete Yazıları
Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Yazının Başlığı. Gazetenin Adı:gün.ay.yıl.
Krugman, P. (2019). The Sum of Some Global Fears. New York Times:25.01.2019