ICEPHSS’2022

Kongre özet bildiriler kitapçığı için tıklayınız.

Ekonomik kalkınma kavramı, sadece kişi başına düşen milli gelir ya da sermaye birikimi gibi iktisadi yönü olan parametrelerle ifade edilemeyecek kadar geniş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalkınmanın temel hedefi bireyin birçok açıdan yaşam seviyesini yükselterek sağlıklı bir sosyal yapı ortaya çıkarmak­tır. Bu bağlamda ekonomik kalkınma, sosyal bir değişim süreci olarak da de­ğerlendirilebilmektedir. Ulusal kalkınma ile bölgesel kal­kınma arasında da çok güçlü bir ilişki söz konusu olmaktadır. Herhangi bir ülkeyi meydana getiren bölgelerin kalkınması, söz konusu ülkenin de bir bütün olarak kalkınmasını sağlamaktadır. Bölgesel dengesizlik noktasından farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların minimize edilmesi için yoğun çaba sarf edilen bir coğrafyada kalkınma üzerine bir kongrenin yapılmasının anlamlı olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenlerle kongrenin ana teması da “Bölgesel Kalkınma” olarak belirlemiştir.

1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi – ICEPHSS, 24-25 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) ve yüzyüze olarak Batman Üniversitesi Merkez Kampüs’ünde gerçekleştirilmiştir.

Kongre bölgesel kalkınma alanında çalışmalar yapan akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını amaçlamaktadır. Bölgesel kalkınmanın ekonomik, idari, hukuki, şehirleşme, sağlık, eğitim, kültür, spor, sanayileşme, göç, tarih ve ticaret gibi farklı boyutları kongre kapsamında ele alınacaktır.

1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi – ICEPHSS, çok yönlü katılım ilkesiyle sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde sunulacağı bir akademik ortam oluşturmayı misyon olarak belirlemiştir.

1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
Düzenleme Kurulu

KONGREDEN FOTOĞRAFLAR

Kongre Açılış Konuşmaları
Kalkınma Ajansları Özel Oturumu “Yeşil Kalkınma ve Genç İstihdamı”